Wordt donateur

Wordt donateur

Opvang fretten

Opvang fretten

Adoptie fretten

Adoptie fretten

Fret vermist

Fret vermist

Fret gevonden

Fret gevonden

Agenda

Agenda

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) wil het verantwoord houden van gezelschapsdieren bevorderen. Het PVH werd opgericht op initiatief en met (financiële) steun van de overheid en van organisaties in de sector.

Dat doel, ‘het verantwoord houden’, kan alleen worden bevorderd als de mensen en de organisaties die de kennis daarover hebben, ook te vinden zijn voor degenen die ‘nieuw’ zijn. Wie voor het eerst dieren van een bepaalde soort aanschaft, weet misschien wel ongeveer welke eisen de dieren stellen, echter, de kneepjes van het vak zal hij van ervaren houders en kwekers moeten leren. Die ‘ervaren houders en kwekers’ vinden we in al de organisaties waarin de liefhebbers verenigd zijn. Daar zitten de mensen die weten wat ‘verantwoord houden’ is. Daar vindt de beginnende liefhebber de mensen die hem kunnen uitleggen wat de soort ècht nodig heeft, niet alleen om te (over)leven, ook om tot voortplanting te komen. Het is vreselijk belangrijk om beginnende liefhebbers zo snel mogelijk in contact te brengen met de mensen en de organisaties waarvan zij de deskundige hulp en ondersteuning kunnen krijgen.

Wat wil het PVH? 

De statutaire basisdoelstelling van het PVH is: het bevorderen van een verantwoorde relatie tussen de mens en het gezelschapsdier alsmede het beschikbaar maken van de benodigde kennis, zodat gezelschapsdieren op een verantwoorde wijze worden gehouden.

 • Het PVH wil samenwerken met iedereen, met elke partij in de sector, die aan deze doelstelling wil bijdragen. Dat betekent ook dat het PVH de ambitie heeft deel te nemen aan elk overleg waarin dierbelangen aan de orde zijn. Welzijn van het huisdier is in alle samenwerkings- en overlegstructuren het bepalende criterium voor de inbreng van het PVH.
 • Daar waar dat aan de orde is, zal het PVH opkomen voor de rechten en de belangen van degene die zijn dieren op verantwoorde wijze houdt. Die belangenbehartiging betreft overigens uitsluitend de situaties waarin ‘het recht tot houden’ in het geding komt, en alleen nadat aan het criterium ‘verantwoord’ is voldaan.

In de relatie tussen eigenaar en zijn/haar huisdier wordt een aantal knelpunten onderkend. De belangrijkste daarvan zijn:

 • Gebrek aan kennis over hoe de dieren te houden
 • Gebrek aan mogelijkheden om dieren welzijnsvriendelijk te houden
 • Oneigenlijke motieven bij aanschaf
 • Lage drempels bij aanschaf 
 • Het zich ontdoen van een dier (regulier, illegaal)
 • Het PVH wil, samen met alle betrokkenen in de sector, aan oplossingen daarvoor werken.

Organisatieverbanden van gezelschapsdieren-houders

Huisdierenbezitters in Nederland hebben zich in diverse structuren georganiseerd, vaak per diersoort, voor een deel ook per ras. Enkele voorbeelden:

 • Er zijn in Nederland 12 stamboek-voerende kattenverenigingen en 22 rasverenigingen. Verder zijn er twee overkoepelende organisaties, de Fife en de Federatie Nederlandse Kattenverenigingen (FNK)
 • Ongeveer 70 kynologenverenigingen en 160 rasverenigingen aangesloten bij de overkoepelende Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. De RvB richt zich op het beheer van de rashondenpopulatie.
 • Er zijn ca. 400 verenigingen van houders van konijnen en knaagdieren. De Nederlandse Konijnenfokkersbond geldt als de overkoepelende organisatie.
 • De Conféderation Ornithologique Mondial in Nederland waar 4 verenigingen en 60.000 vogelliefhebbers zijn aangesloten en de Nederlandse Postduiven-organisatie met 30.000 leden.
 • Er is een veelheid aan organisaties van houders van bijzondere dieren zoals b.v. de Samenwerkende Aquarium- en Terrarium Organisaties, Nederlands- Belgische Bond van Zeeaquariumverenigingen, De Stichting Groene Leguaan, Lacerta, Nishikigoi Vereniging Nederland etc.

De structuur van het PVH

Het PVH bundelt de krachten van de verenigingen en organisaties in de sector. De basis van het PVH wordt gevormd door de huidige zes werkgroepen waarin de soortdeskundigen overleggen over de belangen van de diergroepen en van hun houders. Er zijn momenteel werkgroepen voor Honden, Katten, Kleine Zoogdieren, Reptielen/Amfibieën, Vissen en Vogels. Het PVH heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, aangevuld met de zes voorzitters van de werkgroepen. Voor de toetsing van het beleid aan de statutaire doelstellingen is er een Raad van Toezicht waarvan de leden door de koepelorganisaties zijn benoemd.

Werkgroep Kleine Zoogdieren

Stichting de Fret is al enige jaren lid van de Werkgroep Kleine Zoogdieren. Deze werkgroep bestaat uit:

 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD) (www.knmvd.nl)
 • Stichting Vida Nueva: chinchilla zorg- en informatiecentrum
 • Vereniging van Beoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND) (www.bcnd.nl)
 • Werkgroep Exotische Zoogdieren Nederland (WEZN) (www.wezn.nl)