Wordt donateur

Wordt donateur

Herplaatsbare fretten

Herplaatsbare fretten

Fret vermist

Fret vermist

Fret gevonden

Fret gevonden

Bemiddeling bij herplaatsing

Bemiddeling bij herplaatsomg

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) wil het verantwoord houden van gezelschapsdieren bevorderen. Het PVH werd opgericht op initiatief en met (financiële) steun van de overheid en van organisaties in de sector.

Dat doel, ‘het verantwoord houden’, kan alleen worden bevorderd als de mensen en de organisaties die de kennis daarover hebben, ook te vinden zijn voor degenen die ‘nieuw’ zijn. Wie voor het eerst dieren van een bepaalde soort aanschaft, weet misschien wel ongeveer welke eisen de dieren stellen, echter, de kneepjes van het vak zal hij van ervaren houders en kwekers moeten leren. Die ‘ervaren houders en kwekers’ vinden we in al de organisaties waarin de liefhebbers verenigd zijn. Daar zitten de mensen die weten wat ‘verantwoord houden’ is. Daar vindt de beginnende liefhebber de mensen die hem kunnen uitleggen wat de soort ècht nodig heeft, niet alleen om te (over)leven, ook om tot voortplanting te komen. Het is vreselijk belangrijk om beginnende liefhebbers zo snel mogelijk in contact te brengen met de mensen en de organisaties waarvan zij de deskundige hulp en ondersteuning kunnen krijgen.

Wat wil het PVH? 

De statutaire basisdoelstelling van het PVH is: het bevorderen van een verantwoorde relatie tussen de mens en het gezelschapsdier alsmede het beschikbaar maken van de benodigde kennis, zodat gezelschapsdieren op een verantwoorde wijze worden gehouden.

 • Het PVH wil samenwerken met iedereen, met elke partij in de sector, die aan deze doelstelling wil bijdragen. Dat betekent ook dat het PVH de ambitie heeft deel te nemen aan elk overleg waarin dierbelangen aan de orde zijn. Welzijn van het huisdier is in alle samenwerkings- en overlegstructuren het bepalende criterium voor de inbreng van het PVH.
 • Daar waar dat aan de orde is, zal het PVH opkomen voor de rechten en de belangen van degene die zijn dieren op verantwoorde wijze houdt. Die belangenbehartiging betreft overigens uitsluitend de situaties waarin ‘het recht tot houden’ in het geding komt, en alleen nadat aan het criterium ‘verantwoord’ is voldaan.

In de relatie tussen eigenaar en zijn/haar huisdier wordt een aantal knelpunten onderkend. De belangrijkste daarvan zijn:

 • Gebrek aan kennis over hoe de dieren te houden
 • Gebrek aan mogelijkheden om dieren welzijnsvriendelijk te houden
 • Oneigenlijke motieven bij aanschaf
 • Lage drempels bij aanschaf 
 • Het zich ontdoen van een dier (regulier, illegaal)
 • Het PVH wil, samen met alle betrokkenen in de sector, aan oplossingen daarvoor werken.

Organisatieverbanden van gezelschapsdieren-houders

Huisdierenbezitters in Nederland hebben zich in diverse structuren georganiseerd, vaak per diersoort, voor een deel ook per ras. Enkele voorbeelden:

 • Er zijn in Nederland 12 stamboek-voerende kattenverenigingen en 22 rasverenigingen. Verder zijn er twee overkoepelende organisaties, de Fife en de Federatie Nederlandse Kattenverenigingen (FNK)
 • Ongeveer 70 kynologenverenigingen en 160 rasverenigingen aangesloten bij de overkoepelende Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. De RvB richt zich op het beheer van de rashondenpopulatie.
 • Er zijn ca. 400 verenigingen van houders van konijnen en knaagdieren. De Nederlandse Konijnenfokkersbond geldt als de overkoepelende organisatie.
 • De Conféderation Ornithologique Mondial in Nederland waar 4 verenigingen en 60.000 vogelliefhebbers zijn aangesloten en de Nederlandse Postduiven-organisatie met 30.000 leden.
 • Er is een veelheid aan organisaties van houders van bijzondere dieren zoals b.v. de Samenwerkende Aquarium- en Terrarium Organisaties, Nederlands- Belgische Bond van Zeeaquariumverenigingen, De Stichting Groene Leguaan, Lacerta, Nishikigoi Vereniging Nederland etc.

De structuur van het PVH

Het PVH bundelt de krachten van de verenigingen en organisaties in de sector. De basis van het PVH wordt gevormd door de huidige zes werkgroepen waarin de soortdeskundigen overleggen over de belangen van de diergroepen en van hun houders. Er zijn momenteel werkgroepen voor Honden, Katten, Kleine Zoogdieren, Reptielen/Amfibieën, Vissen en Vogels. Het PVH heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, aangevuld met de zes voorzitters van de werkgroepen. Voor de toetsing van het beleid aan de statutaire doelstellingen is er een Raad van Toezicht waarvan de leden door de koepelorganisaties zijn benoemd.

Werkgroep Kleine Zoogdieren

Stichting de Fret is al enige jaren lid van de Werkgroep Kleine Zoogdieren. Deze werkgroep bestaat uit:

 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD) (www.knmvd.nl)
 • Stichting Vida Nueva: chinchilla zorg- en informatiecentrum
 • Vereniging van Beoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND) (www.bcnd.nl)
 • Werkgroep Exotische Zoogdieren Nederland (WEZN) (www.wezn.nl)

28 maart 2017

Rechter zet streep door huisdierenlijst
Vandaag heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het CBb) het beroep van de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit tegen de positieflijst gegrond verklaard. Daarmee heeft het College een streep gehaald door de Positieflijst voor zoogdieren 2015 en door de Positieflijst voor zoogdieren 2017, die deze zomer in werking zou treden. Een einde aan de Positieflijst is goed nieuws voor het dierwelzijn. Zoals uit de cijfers van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming al bleek, werden met beide positieflijsten alleen diersoorten verboden die vrijwel geen welzijnsproblemen kennen en succesvol gehouden worden door gespecialiseerde dierhouders. Een verbod zou deze houders hebben verplicht om dierkoppels te scheiden waarmee het welzijn sterk in gedrang zou zijn gekomen.


Aanleiding voor het beroep
Problemen die de Stichting PVH in het beroep aan de orde stelde zijn dat de beoordeling van de diersoorten plaatsvond door een commissie die grotendeels bestond uit Stakeholders. Het gevolg daarvan is dat deze commissie niet onafhankelijk is. Bovendien bleken de adviezen voor grote delen gebaseerd te zijn op stellingen uit krantenartikelen, wikipedia en andere niet-wetenschappelijke gegevens. Dat betekent dat de wetgeving gebaseerd is op informatie waarvan de betrouwbaarheid niet gewaarborgd is.
Eind januari heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken, met dezelfde adviescommissies en dezelfde methodiek, een nieuwe lijst opgesteld: de Positieflijst 2017. Deze lijst zou in de zomer van 2017 in werking moeten treden. Alle soorten die niet op deze positieflijst staan zouden per 1 juli 2017 verboden worden. Onder deze verboden soorten vielen bijvoorbeeld de Tammarwallabie, het Perzisch Damhert en de mini-Zeboe, een gedomesticeerd koeienras dat vooral door liefhebbers wordt gehouden. Op een later moment zullen ook lijsten voor vogels, vissen, amfibieën en reptielen volgen. Omdat de beoordeling van deze lijst door dezelfde Commissie is opgesteld als de Positieflijst 2015 en omdat ook dezelfde methodiek is gebruikt, heeft de uitspraak van het CBb tot gevolg dat ook deze Positieflijst 2017 niet in werking kan treden.


Uitspraak
Het College heeft in zijn uitspraak duidelijk aangegeven dat adviezen die ten grondslag liggen aan regelgeving moeten voldoen aan de eisen van professionaliteit, onafhankelijkheid en transparantie. De adviezen voor de Positieflijst voor zoogdieren zijn uitgebracht door Stakeholders, waaronder partijen die principieel tegen het houden van dieren zijn. Daarmee was het advies niet onafhankelijk. De staatssecretaris kon ook op geen enkele wijze aantonen dat de adviezen gecontroleerd zijn door een tweede onafhankelijke commissie. Daarom mag de Staatssecretaris zich niet op deze adviezen baseren. Het College heeft hiermee een belangrijk ijkpunt vastgesteld voor de kwaliteit van regelgeving. Omdat het advies uitsluitend uit de context gehaalde citaten vermeldt uit (wetenschappelijke) literatuur zijn naar het oordeel van het College de beoordelingen door de stakeholders ook inhoudelijk onvoldoende controleerbaar.


Visie van de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit
Het voorstel van het PVH is om in plaats van verboden te komen tot bindende houderijvoorschriften die per diersoort realistische eisen stelt aan hun huisvesting en verzorging. Met deze voorschriften is het mogelijk om de werkelijke problemen in de houderij aan te pakken.